Auris Taalkring Hilversum Aurislogo

Resultaten en verbeteringen

Auris geeft onderwijs dat zo goed mogelijk past bij het kind. Om dat waar te kunnen maken, is het belangrijk dat wij ons onderwijs steeds verbeteren. Elk jaar bekijken wij de kwaliteit van ons onderwijs. Om de kwaliteit van ons onderwijs te meten kijken wij onder andere naar:

 • Resultaten van cliëntervaringsonderzoeken (CEO)
 • Uitstroomgegevens van onze leerlingen
 • Leeropbrengsten

Op deze pagina geven wij aan wat onze resultaten zijn en wat wij beter gaan doen. 

Clientervaringsonderzoek (CEO) 2017

Ouders geven Auris Taalkring een:

Eens in de twee jaar wordt het cliëntervaringsonderzoek (CEO) uitgevoerd. Het onderzoek geeft ons een beeld van de mening van ouders, specialisten, medewerkers en leerlingen. Zij geven hun mening over het onderwijs zelf, de begeleiding, het ontwikkelingsperspectief, veiligheid, communicatie, ouderbetrokkenheid en de procedures.

De vragenlijst wordt afgenomen bij alle ouders, specialisten, medewerkers en de leerlingen vanaf groep 5. Voor de leerlingen van groep 1 tot en met 4 is de vragenlijst nog te ingewikkeld. Toch willen we ook de mening van deze jonge leerlingen weten. In 2019 gaan we een aangepaste vragenlijst testen. De vragen gaan over de veiligheidsbeleving van de leerling.

In het CEO wordt gewerkt met scores tussen de 1 en 4. Waarbij een 4 de maximaal haalbare score is en een 1 de minimale score. Een 4 zou omgerekend naar een rapportcijfer een 10 betekenen. De ouders hebben Auris Taalkring beoordeeld met een 3.8, omgerekend naar een rapportcijfer is dit een 9.5.

Zodra alle resultaten van het onderzoek bekend zijn, organiseert de school een bijeenkomst voor alle deelnemers aan het onderzoek. De resultaten worden gezamenlijk besproken, er worden conclusies getrokken en actiepunten ter verbetering opgesteld.

De komende jaren werkt Auris Taalkkring naar aanleiding van het CEO aan de volgende verbeterpunten:

 • helder uitleggen van procedures rondom uitstroom/herarrangeren;
 • verbeteren aanpak negatief gedrag van leerlingen;
 • verbeteren informatie naar ouders;
 • in het OPP-gesprek de doelen die ouders hebben voor hun kind betrekken.

Uitstroomgegevens

Auris wil graag dat de leerling zich altijd op de beste plek voor zijn of haar ontwikkeling bevindt. Voor een groot deel van onze leerlingen betekent dit dat zij naar het regulier onderwijs gaan. Dit kan tijdens of na een schooljaar. Dit noemen we (tussentijds) uitstromen.  Ook kan een leerling uitstromen naar het speciaal basisonderwijs of een andere school voor speciaal onderwijs. Auris Taalkring biedt onderwijs aan leerlingen van groep 1 tot en met groep 4.

Voor alle leerlingen wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. In dit plan staat wat de school wil bereiken met het kind, wat daar voor nodig is en wat het uitstroomperspectief is. In het uitstroomperspectief geeft de school aan wat de verwachting is dat een leerling aan het eind van het onderwijs op die school zal halen. Dit plan wordt altijd met de ouders besproken. Het is belangrijk dat wij weten dat onze inschatting klopt. We vergelijken daarom de cijfers met elkaar. Wat was de verwachting en was die goed. Uit de cijfers blijkt dat we het goed doen.

In het schooljaar 2017-2018 zijn 12 van de 13 leerlingen uitgestroomd volgens verwachting ((92%) en is 1 leerling boven het niveau van de verwachting (8%) uitgestroomd. Hiermee behalen wij de door ons gestelde norm van 90% van de uitstroom volgens het uitstroomperspectief.

Als een leerling eenmaal is begonnen op de andere school, is het voor ons goed om te zien of de leerling op de juiste plek is. Dit doen we door te onderzoeken of een leerling een jaar na het uitstromen nog steeds op dezelfde school zit. Wanneer dit het geval is, spreken we van bestendiging. Ons streven als school is een bestendiging van minstens 90%. De afgelopen jaren is de bestendiging van de leerlingen van Auris Taalkring gestegen van 71% naar 100%. In schooljaar 2016-2017 zijn 11 leerlingen uitgestroomd. Alle 11 leerlingen zitten in 2017-2018 nog op dezelfde plek (100%).

Leeropbrengsten

Het is voor de school belangrijk om te weten hoe onze leerlingen het doen op school. Onze leerlingen maken jaarlijks CITO-toetsen op de vakgebieden:

 • technisch lezen (LDM),
 • begrijpend lezen (LBL),
 • spelling (LSP),
 • rekenen (LRA).

Daarnaast wordt de Peabody Picture Vocabulary (woordenschat afgenomen).

De resultaten gebruikt de school om de ontwikkeling van de leerling goed te volgen en om de kwaliteit van het onderwijs te evalueren.

Eén keer in de twee jaar maakt de CED-groep een analyse van de scores van al onze leerlingen. Dan worden de resultaten van onze leerlingen vergeleken met de resultaten van de leerlingen van de andere scholen van Auris en met het landelijk gemiddelde. Uit deze resultaten blijkt dat de scores van Auris Taalkring ten opzichte van vorig jaar iets zijn gedaald. Behalve spelling zijn alle scores wel boven het Auris-gemiddelde. Met name de scores op spelling zijn in 2018 ten opzichte van 2016 gedaald. Een verklaring voor deze daling vinden we in de verandering van ons uitstroombeleid. In 2016 kenden we een lagere tussentijdse uitstroom en stroomden leerlingen na groep 4 pas uit naar het regulier onderwijs. Dit gold ook voor leerlingen die wellicht al eerder naar het regulier onderwijs hadden kunnen doorstromen. Daarnaast gaat het om een zeer beperkt aantal leerlingen dat deze toetsen maakt. Dit maakt de trends niet altijd goed voorspelbaar en maakt de resultaten minder betrouwbaar.

Verbeterpunten naar aanleiding van de resultaten van het leeropbrengstenonderzoek zijn door de school opgesteld.

 • invoeren van een nieuwe leesmethode/leesmethodiek (ZLKLS);
 • methodisch werken met Staal (spelling) borgen;
 • oefenen met redactiesommen met de methode ‘Aandacht voor rekenen’;
 • gebruik van Met Sprongen Vooruit in alle groepen om het inzichtelijk rekenen te bevorderen.

Jaarplan

Zoals eerder genoemd is Auris Taalkring altijd bezig met de ontwikkeling en het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. In schooljaar 2018-2019 wil Auris Taalkring de volgende doelen bereiken:

 • Er is een keuze gemaakt voor een nieuwe leesmethode en gestart met een pilot.
 • De basishouding van medewerkers is gericht op het aanspreken en trainen van de executieve functies bij leerlingen.
 • De ‘Tas vol Taalpret’ is ingevoerd.
 • Ouders zijn meer betrokken bij het formuleren van de doelen in het OPP.
 • Het spellingsonderwijs wordt in groep 4 methodisch aangeboden.
 • Alle medewerkers zijn geschoold in de methodiek ‘Met Woorden In De Weer’.
 • Auris Taalkring participeert actief in het Project PLUS (professioneel, lerend, uniek, speciaal) van Auris.
 • Kleinschalig
 • Kleinschalig

  Taalkring Hilversum heeft vier groepen. Leerlingen op onze school kennen elkaar en de medewerkers. Zij voelen zich veilig en worden gezien door elkaar en door de medewerkers. Na groep 4 maken onze leerlingen een overstap naar een andere school. Dit kan een andere Auris school zijn of een reguliere school met ondersteuning van Auris.


 • Speels
 • Speels

  Taalkring Hilversum wordt bezocht door leerlingen van 4 t/m 9 jaar. De inrichting van lokalen en gangen is vriendelijk en speels en afgestemd op de leeftijd van de leerlingen. Naast alle instructie-  en werkmomenten is er veel ruimte voor spel. Tijdens deze spelmomenten maken wij de leerlingen op een speelse manier taalvaardig.

 • Totale Communicatie
 • Totale Communicatie

  Wij ondersteunen leerlingen zo goed mogelijk in hun (taal)ontwikkeling. Wij maken hierbij gebruik van Totale Communicatie. Wij maken de leerstof beeldend met bijvoorbeeld plaatjes. Ook maken wij in alle groepen gebruik van Nederlands ondersteund met gebaren (NmG).  In onze regio worden NmG-cursussen verzorgd waar ouders aan kunnen deelnemen. 

 • Samenwerken
 • Samenwerken

  Wij delen een schoolgebouw met De Ster (de peuterbehandelgroep voor kinderen met TOS van de NSDSK) en basisschool ‘De Kindercampus’ . Ook de buitenschoolse opvang heeft een plekje binnen ons gebouw. Alle gebruikers in het gebouw werken samen en leren van elkaar. Er is een nauwe samenwerking tussen de leerkracht, assistent en logopedist in de groep. 

 • Rust
 • Rust

  Kom eens bij ons binnen op een doordeweekse dag en ervaar dat alle leerlingen hard aan het werk zijn en er toch een enorme rust is in de school. Bij de inrichting van de school en de lokalen hebben we gezocht naar materialen die achtergrondgeluiden zoveel mogelijk absorberen zodat de kinderen zich zo goed mogelijk kunnen richten op het leren.