Afspraken en regels

Ziekmelden en afmelden

Wilt u uw kind ziekmelden? Doe dit in Parro. Wilt u het ons vóór 08.30 uur laten weten als de leerling later of niet naar school komt? Dat is belangrijk omdat we dan weten waar de leerling is. Wij verzoeken u dringend bij ziekte van de leerling de chauffeur of vervoerder hiervan in kennis te stellen. Als uw kind beter is, neemt u zelf contact op met de chauffeur om het vervoer weer te regelen.

 

Als u de leerling door omstandigheden zelf later op school brengt, laat u dit dan ook de chauffeur of vervoerder weten. Geef dan ook door dat uw kind ‘s middags wel met de bus of taxi terug gaat naar huis.

Verlof aanvragen

De leerplichtwet geeft aan dat de schoolleiding beperkte mogelijkheden heeft om verlof buiten de schoolvakanties te verlenen. Een verlofaanvraag doet u schriftelijk bij de schoolleiding. Dit kunt u alleen doen om de volgende redenen.

 

 • Bij vervulling van plichten voortkomend uit godsdienst of levensovertuiging (twee dagen van tevoren melden).
 • Aard van het beroep van (één van) de ouders.
  Voor vakantiedoeleinden mag volgens de leerplichtwet slechts in één geval buiten de officiële vakanties vrij worden gegeven. Dit is wanneer door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders het gezin niet tenminste twee weken in een schoolvakantie met vakantie kan. Alleen in dat geval mag er eenmaal per jaar voor ten hoogste tien dagen vrij worden gegeven door het management van de school. Deze dagen mogen niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen. Bij de aanvraag hoort een werkgeversverklaring.
 • Gewichtige omstandigheden: ernstige ziekte, overlijden, begrafenis van bloedverwanten, huwelijk van familie in de eerste en tweede graad, verhuizing van het gezin naar een andere gemeente, gezinsuitbreiding. Dit verlof kan voor ten hoogste tien dagen per jaar verleend worden.
 • Wilt u gebruik maken van extra verlof? Vraag dit dan acht weken van tevoren aan bij de schoolleiding.

 

Buiten de hier aangegeven kaders is de leerplichtwet een wet van bijzonder strafrecht en moet de schoolleiding bij verzuim melding maken bij de leerplichtambtenaar. Uitzonderlijke bepalingen voor jonge kinderen, bepalingen bij schorsing en vanzelfsprekende gevallen als ziekteverlof laten we hier buiten beschouwing. Voor het aanvragen van verlof buiten de vakantieperiodes dient u een aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de administratie van de school.

 

Vanaf januari 2017 melden wij verzuim digitaal via het verzuimregister. Wij melden daarin:

 

 • Relatief verzuim: De leerling is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig binnen een periode van 4 weken. Elke keer wanneer deze 16 uur bereikt is doen wij een nieuwe melding.
 • Langdurig relatief verzuim: de leerling is langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig.
 • Luxe verzuim: de leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie gegaan.

Vervanging van zieke medewerkers

Als een groepsleerkracht of onderwijsassistent ziek of onverwacht afwezig is, dan volgen wij op school de volgende procedure.

 

 1. Vervanging door leerkrachtondersteuner.
 2. De vaste leerkracht of vaste onderwijsassistent werkt de dag alleen, in het geval van de functie onderwijsassistent gebeurt dit onder verantwoording van de teamleider of een collega-leerkracht.
 3. De groep wordt verdeeld over de overige groepen.
 4. In zeer zeldzame gevallen wanneer geen van bovenstaande opties mogelijk zijn, krijgen de leerlingen van de betreffende groep een dag vrij. U wordt hier altijd persoonlijk van op de hoogte gesteld.

Klachtenregeling en vertrouwenspersoon

Voor ouders, leerlingen en medewerkers is er een klachtenregeling. We gaan er vanuit dat u een klacht of probleem allereerst bespreekt met de persoon over wie de klacht gaat. Als het gaat om een klacht over algemene schoolzaken dan bespreekt u deze met de teamleider. Lukt het niet om het probleem op te lossen? Neem dan contact op met één van onze vertrouwenspersonen. Deze probeert in een gesprek met de betrokkenen opnieuw een oplossing te zoeken. De vertrouwenspersoon bij Auris Taalkring Hilversum is Femke Boor. U kunt haar bereiken via f.boor@auris.nl.

 

Is het probleem te groot of te complex om in een gesprek op te lossen, dan kan de vertrouwenspersoon adviseren een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de Koninklijke Auris Groep.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Auris werkt volgens een eigen meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze is opgesteld op basis van het model dat beschikbaar is vanuit de Ministeries van VWS, OCW en Veiligheid & Justitie. De meldcode bestaat uit een 5-stappenplan waarin staat wat een leerkracht/professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

 

Handle with care

Auris Taalkring werkt mee in het Samenwerkingsconvenant ‘Handle with Care’ in de Regio Gooi en Vechtstreek. Het doel van deze overeenkomst is om zo snel mogelijk passende steun te bieden in de schoolsituatie aan leerlingen die een ingrijpende ervaring van huiselijk geweld hebben meegemaakt. Onderzoek heeft laten zien dat snelle en passende steun op school stress bij kinderen kan doen afnemen, ze eerder herstellen en mogelijke psychische schade kan worden voorkomen.
Deelname aan ‘Handle with Care’ betekent dat school de leerling extra in de gaten kan houden, beter kan aansluiten bij zijn of haar emoties en steun kan bieden als dat nodig is.

 

De werkwijze is als volgt:

 1. In het geval van een incident en waarbij de politie ter plaatse komt, schakelt de politie Veilig Thuis in.
 2. Indien Veilig Thuis van plan is een Handle with Care signaal af te geven, informeert de Veilig Thuis medewerker hierover het gezin en vraagt daarbij ook naar de schoolgegevens van de kinderen.
 3. Waar de situatie dit toelaat, verstrekt Veilig Thuis gegevens aan de school. Het signaal bevat nooit meer dan: de naam van het kind, de geboortedatum van het kind en de tekst “Handle with Care”.
 4. De door school ontvangen e-mail is enkel toegankelijk voor de door school aangewezen functionaris.
 5. De aangewezen functionaris van de school geeft het signaal vervolgens mondeling door aan de desbetreffende leerkracht van de leerling en stuurt een ontvangstbevestiging naar Veilig Thuis.
 6. Vervolgens draagt de aangewezen functionaris van de school zorg voor verwijdering van de e-mail.

Sociale veiligheid en pesten

De visie van Auris is om leerlingen voor te bereiden op een optimale participatie in de maatschappij. Deze voorbereiding dient te gebeuren op een plek waar leerlingen zich fysiek, psychisch en sociaal veilig kunnen voelen en waar ze, afgestemd op de onderwijsbehoeften, uitgedaagd worden om te leren en ontwikkelen. Dit doen wij onder andere door structuur aan te brengen en duidelijke regels te stellen.

 

De sociale veiligheid wordt gemonitord middels het cliëntervaringsonderzoek en Kindbegrip. Het cliëntervaringsonderzoek wordt afgenomen onder ouders, leerlingen en medewerkers. Kindbegrip vormt het monitoringssysteem voor sociale vaardigheden en veiligheid in de klas.

 

Op iedere school is een veiligheidscoördinator en een aanspreekpersoon pesten aanwezig. Zij verzorgen de verder invulling, controle en uitvoering van het veiligheidsbeleid en anti-pestbeleid op de school.

 

 • Veiligheidscoördinator: Simone Tuizinga
 • Aanspreekpersoon bij pesten: Jacqueline Geelkerken

 

Onze school wil een veilige en prettige omgeving bieden waarin leerlingen zich thuis voelen. Wij tonen respect voor elkaar en gedragen ons sociaal. Hierbij gelden regels die wij hebben afgesproken. Wij besteden klassikaal aandacht aan dit onderwerp. Bij de leerlingen is bekend wie de vertrouwenspersoon en de anti-pestcoördinator zijn.

 

Alle scholen zijn ook wettelijk verplicht zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school. De zorgplicht bestaat uit drie concrete verplichtingen.

 

 1. Het voeren van sociaal veiligheidsbeleid.
 2. Het aanstellen van een persoon die het beleid in het kader van het tegengaan van pesten coördineert en ook fungeert als aanspreekpersoon in het kader van pesten.
 3. Het monitoren van de sociale veiligheid van leerlingen met een gevalideerd instrument dat een actueel en representatief beeld geeft.

 

Auris Taalkring werkt met de methode PeTOS. We gebruiken Kindbegrip om in kaart te brengen of leerlingen zich veilig voelen en wel bevinden.

Gescheiden ouders

Voor ons zijn beide ouders gesprekspartners, tenzij anders door de rechter is besloten. Wij gaan ervan uit dat ouders zelf de verantwoordelijkheid nemen om elkaar te informeren. Mocht dit niet lukken, dan zullen wij ons best doen om de juiste informatie aan beide ouders door te geven.

 

Wanneer er sprake is van een scheiding wordt u gevraagd een formulier in te vullen waarop u kunt aangeven welke afspraken er gemaakt zijn rondom de informatieverstrekking vanuit school.

Protocol zindelijkheid

Wij gaan ervan uit dat kinderen die naar school komen zindelijk zijn. Zindelijkheid wordt tijdens het intakegesprek tussen Auris en ouders besproken. Het kan voorkomen dat een leerling incidenteel een ongelukje heeft, zeker bij start in een kleutergroep waarbij alles nieuw is en er veel indrukken verwerkt moeten worden. Om de kans op ongelukjes te verkleinen, herinneren wij startende kleuters aan het toiletbezoek, bijvoorbeeld na het drinken.

 

Indien uit het intakegesprek of de eerste periode op school blijkt dat een leerling nog niet zindelijk is, zullen wij in gesprek gaan met ouders om hierover afspraken te maken. Soms hebben kinderen die al wel zindelijk zijn een terugval en gaan opeens weer in hun broek plassen. Dat kan een lichamelijke oorzaak hebben (bijvoorbeeld een blaasontsteking). Maar heel vaak is de oorzaak spanning of stress, een ingrijpende gebeurtenis zoals de komst van een broertje of zusje, ziekte, spanningen in het gezin of op school. We zullen samen met ouders proberen te achterhalen of het kind ergens bang voor is en gezamenlijk bedenken hoe we verandering in de situatie kunnen brengen.

 

Als er langere tijd problemen zijn met zindelijkheid van een leerling, mag een school een kind weigeren[1]. Uiteraard willen wij dat te allen tijde voorkomen. We werken daarom graag samen met ouders om een kind zo snel mogelijk zindelijk te maken. Hierbij maken wij de volgende afspraken met ouders bij problemen met zindelijkheid:

 

 • De leerling heeft gewoon ondergoed aan, geen trainer of luier, behalve als hier een medische reden voor is.
 • De leerling heeft voldoende schone kleding bij zich, ook sokken.
 • Omdat het onverantwoord is om een groep leerlingen alleen te laten om een andere leerling te verschonen, komt bij voorkeur de ouder zelf de leerling verschonen. Wanneer ouders daartoe niet in de gelegenheid zijn, zorgen ouders voor een persoon die dat komt doen. Deze persoon is ook telefonisch bereikbaar.
 • Als een leerling in zijn broek poept, worden ouders altijd gebeld om te komen verschonen.
 • Wanneer er niemand beschikbaar is om onder schooltijd de leerling te komen verschonen, en de school het niet aankan om de leerling te verschonen zonder dat het onderwijs voor de andere leerlingen onder druk komt te staan, mag de school een leerling weigeren. Indien de leerling door deze afspraak minder dan 5 dagen naar school komt, is er sprake van ‘onderwijstijd op maat’ en wordt dit als notitie opgenomen in het ontwikkelingsperspectief en gemeld bij de onderwijsinspectie.

 

Auris verwacht van ouders dat zij alle mogelijke stappen ondernemen om de leerling zindelijk te maken. Als dit het geval is, zullen wij op maat afspraken maken met ouders omtrent verschonen of eventueel het verminderen van het aantal schooldagen voor de leerling.

 

Mochten problemen op het gebied van zindelijkheid aanhouden, kan ondersteuning worden gezocht bij professionele hulp, zoals de schoolarts, huisarts, schoolmaatschappelijk werker of het Centrum voor Jeugd en Gezin.

 

In sommige gevallen is er een medische indicatie voor het niet zindelijk zijn. In dat geval is een kopie van een brief van de arts een vereiste.

 

Vragen?

Heb je vragen over de school of wil je graag advies? Neem dan contact met ons op.