Afspraken en regels

Ziekmelden en afmelden

Wilt u het ons vóór 08.30 uur laten weten als de leerling later of niet naar school komt? Dat is belangrijk omdat we dan weten waar de leerling is. Wij verzoeken u dringend bij ziekte van de leerling de chauffeur of vervoerder hiervan in kennis te stellen. Als uw kind beter is, neemt u zelf contact op met de chauffeur om het vervoer weer te regelen.

 

Als u de leerling door omstandigheden zelf later op school brengt, laat u dit dan ook de chauffeur of vervoerder weten. Geef dan ook door dat uw kind ‘s middags wel met de bus of taxi terug gaat naar huis.

Verlof aanvragen

De leerplichtwet geeft aan dat de schoolleiding beperkte mogelijkheden heeft om verlof buiten de schoolvakanties te verlenen. Een verlofaanvraag doet u schriftelijk bij de schoolleiding. Dit kunt u alleen doen om de volgende redenen.

 

 • Bij vervulling van plichten voortkomend uit godsdienst of levensovertuiging (twee dagen van tevoren melden).
 • Aard van het beroep van (één van) de ouders.
  Voor vakantiedoeleinden mag volgens de leerplichtwet slechts in één geval buiten de officiële vakanties vrij worden gegeven. Dit is wanneer door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders het gezin niet tenminste twee weken in een schoolvakantie met vakantie kan. Alleen in dat geval mag er eenmaal per jaar voor ten hoogste tien dagen vrij worden gegeven door het management van de school. Deze dagen mogen niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen. Bij de aanvraag hoort een werkgeversverklaring.
 • Gewichtige omstandigheden: ernstige ziekte, overlijden, begrafenis van bloedverwanten, huwelijk van familie in de eerste en tweede graad, verhuizing van het gezin naar een andere gemeente, gezinsuitbreiding. Dit verlof kan voor ten hoogste tien dagen per jaar verleend worden.
 • Wilt u gebruik maken van extra verlof? Vraag dit dan acht weken van tevoren aan bij de schoolleiding.

 

Buiten de hier aangegeven kaders is de leerplichtwet een wet van bijzonder strafrecht en moet de schoolleiding bij verzuim melding maken bij de leerplichtambtenaar. Uitzonderlijke bepalingen voor jonge kinderen, bepalingen bij schorsing en vanzelfsprekende gevallen als ziekteverlof laten we hier buiten beschouwing. Voor het aanvragen van verlof buiten de vakantieperiodes dient u een aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de administratie van de school.

 

Vanaf januari 2017 melden wij verzuim digitaal via het verzuimregister. Wij melden daarin:

 

 • Relatief verzuim: De leerling is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig binnen een periode van 4 weken. Elke keer wanneer deze 16 uur bereikt is doen wij een nieuwe melding.
 • Langdurig relatief verzuim: de leerling is langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig.
 • Luxe verzuim: de leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie gegaan.

Vervanging van zieke medewerkers

Als een groepsleerkracht of onderwijsassistent ziek of onverwacht afwezig is, dan volgen wij op school de volgende procedure.

 

 1. Vervanging door een invalleerkracht of invalonderwijsassistent.
 2. De vaste leerkracht of vaste onderwijsassistent werkt de dag alleen, in het geval van de functie onderwijsassistent gebeurt dit onder verantwoording van de teamleider of een collega-leerkracht.
 3. De groep wordt verdeeld over de overige groepen.
 4. In zeer zeldzame gevallen wanneer geen van bovenstaande opties mogelijk zijn, krijgen de leerlingen van de betreffende groep een dag vrij. U wordt hier altijd persoonlijk van op de hoogte gesteld.

Klachtenregeling en vertrouwenspersoon

Voor ouders, leerlingen en medewerkers is er een klachtenregeling. We gaan er vanuit dat u een klacht of probleem allereerst bespreekt met de persoon over wie de klacht gaat. Als het gaat om een klacht over algemene schoolzaken dan bespreekt u deze met de schooldirecteur. Lukt het niet om het probleem op te lossen? Neem dan contact op met één van onze vertrouwenspersonen. Deze probeert in een gesprek met de betrokkenen opnieuw een oplossing te zoeken. De vertrouwenspersoon bij Auris Taalkring Hilversum is Femke Boor. U kunt haar bereiken via f.boor@auris.nl.

 

Is het probleem te groot of te complex om in een gesprek op te lossen, dan kan de vertrouwenspersoon adviseren een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de Koninklijke Auris Groep.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Auris werkt volgens een eigen meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze is opgesteld op basis van het model dat beschikbaar is vanuit de Ministeries van VWS, OCW en Veiligheid & Justitie. De meldcode bestaat uit een 5-stappenplan waarin staat wat een leerkracht/professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Sociale veiligheid en pesten

De visie van Auris is om leerlingen voor te bereiden op een optimale participatie in de maatschappij. Deze voorbereiding dient te gebeuren op een plek waar leerlingen zich fysiek, psychisch en sociaal veilig kunnen voelen en waar ze, afgestemd op de onderwijsbehoeften, uitgedaagd worden om te leren en ontwikkelen. Dit doen wij onder andere door structuur aan te brengen en duidelijke regels te stellen. Een belangrijk instrument daarbij zijn de schoolregels.

 

De sociale veiligheid wordt gemonitord middels het cliëntervaringsonderzoek en de Scol. Het cliëntervaringsonderzoek wordt afgenomen onder ouders, leerlingen en medewerkers. De Scol vormt het monitoringssysteem voor sociale vaardigheden en veiligheid in de klas.

 

Op iedere school is een veiligheidscoördinator en een aanspreekpersoon pesten aanwezig. Zij verzorgen de verder invulling, controle en uitvoering van het veiligheidsbeleid en anti-pestbeleid op de school.

 

 • Veiligheidscoördinator: Simone Tuizinga
 • Aanspreekpersoon bij pesten: Marcelino Pistoor

 

Onze school wil een veilige en prettige omgeving bieden waarin leerlingen zich thuis voelen. Wij tonen respect voor elkaar en gedragen ons sociaal. Hierbij gelden regels die wij hebben afgesproken. Wij besteden klassikaal aandacht aan dit onderwerp.

 

Alle scholen zijn ook wettelijk verplicht zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school. De zorgplicht bestaat uit drie concrete verplichtingen.

 

 1. Het voeren van sociaal veiligheidsbeleid.
 2. Het aanstellen van een persoon die het beleid in het kader van het tegengaan van pesten coördineert en ook fungeert als aanspreekpersoon in het kader van pesten.
 3. Het monitoren van de sociale veiligheid van leerlingen met een gevalideerd instrument dat een actueel en representatief beeld geeft.

 

Auris Taalkring werkt met de methode Kanjertraining. We gebruiken Scol om in kaart te brengen of leerlingen zich veilig voelen en wel bevinden.

Gescheiden ouders

Voor ons zijn beide ouders gesprekspartners, tenzij anders door de rechter is besloten. Wij gaan ervan uit dat ouders zelf de verantwoordelijkheid nemen om elkaar te informeren. Mocht dit niet lukken, dan zullen wij ons best doen om de juiste informatie aan beide ouders door te geven.

 

Wanneer er sprake is van een scheiding wordt u gevraagd een formulier in te vullen waarop u kunt aangeven welke afspraken er gemaakt zijn rondom de informatieverstrekking vanuit school.

De verwijsindex

De verwijsindex risicojongeren (VIR) is een landelijk digitaal systeem waarin hulpverleners meldingen kunnen doen over jongeren tot 23 jaar met hun problemen. Zo weet een hulpverlener sneller of een kind ook bekend is bij zijn collega’s. Het komt regelmatig voor dat verschillende hulpverleners zich bezighouden met dezelfde jongere. Organisaties werken daarbij nogal eens langs elkaar heen.

 

De verwijsindex is opgezet om ervoor te zorgen dat hulpverleners sneller en makkelijker met elkaar in contact kunnen komen en informatie kunnen uitwisselen over behandelingen en resultaten. Wanneer wij als school een leerling registreren binnen de verwijsindex, dan brengen we ouders/verzorgers hier altijd van op de hoogte.

Vragen?

Heb je vragen over de school of wil je graag advies? Neem dan contact met ons op.