Kwaliteit

De kwaliteit van onze school wordt bepaald door verschillende aspecten. Al deze aspecten zijn even belangrijk en vormen samen onze kwaliteitszorg. Door op een onderdeel te klikken vindt u meer informatie over waar we staan, wat onze ambities zijn en hoe we daar willen komen. Onze plannen en ambities komen ook terug in het schoolplan.

Cliëntervaringsonderzoek (CEO)

Om de tevredenheid van ouders, medewerkers (bv. leraren, onderwijsassistenten) en onze specialisten (bv. logopedisten, orthopedagogen) in kaart te brengen, wordt elke twee jaar het cliëntervaringsonderzoek (CEO) afgenomen. Alle medewerkers, specialisten en ouders ontvangen een digitale vragenlijst met vragen. De vragen gaan onder andere over: onderwijs, begeleiding, ontwikkelingsperspectief, communicatie, ouderbetrokkenheid en procedures. De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). Hieronder zijn de resultaten van het CEO van 2021 te zien. De resultaten op het gebied van (sociale) veiligheid worden apart weergegeven onder ‘Veiligheid’.

Na afloop van het onderzoek organiseren wij een stakeholderreview. Dit is een gesprek waarbij de teamleider, medewerkers, specialisten en ouders de resultaten bespreken. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald waar de school staat, waar we willen staan en hoe we daar komen.

 

De sfeer op de school wordt goed beoordeeld, zo gaan leerlingen graag naar school en voelen zij zich veilig. Naar aanleiding van het CEO in 2016 zijn een aantal actiepunten opgesteld. Zo is er een schrijfwijzer gemaakt voor het team voor het schrijven van de OPP’s. De procedures binnen de zorgstructuur zijn ook opnieuw beschreven en vastgelegd voor de medewerkers. Ondanks deze acties, blijft het OPP een punt van aandacht.

 

De Kanjertraining een prominentere plek gekregen binnen de leerlijn sociaal-emotionele ontwikkeling. De pleinregels zijn vastgesteld en het aantal pleinwachten is uitgebreid. Al deze acties zijn voortgekomen uit het onderzoek van 2016. De veiligheid is tijdens het onderzoek van 2018 dan ook positiever beoordeeld dan in 2016.

 

Tot slot is in de laatste twee jaar gestart met ‘omgekeerde oudergesprekken’. Zowel uit het team van de school en van de ouders komen positieve geluiden over deze verandering.

 

Naar aanleiding van het onderzoek in 2018 zijn nieuwe actiepunten geformuleerd:

  • In het jaarplan blijft het OPP een onderwerp. Op teamniveau en in samenspraak met ouders wordt een plan gemaakt over hoe ouders beter geïnformeerd kunnen worden over de ontwikkeling van hun kind.
  • In het jaarplan 2019-2020 krijgt ‘gebaren’ een plek. Het belang van gebaren, het gebarenkwartier en de observaties in de groep zullen hierbij naar voren komen.
  • Een (wisselende) klankbordgroep van ouders samenstellen wanneer de school onderwerpen met ouders wil bespreken.
  • Teambreed wordt besproken hoe we ons onderwijs kunnen aanpassen aan de onderwijsbehoeften van de leerling wanneer deze niet binnen het expertiseaanbod van de Taalkring past.

Veiligheidsmonitor

Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor afgenomen. Dit is een vragenlijst waarmee het gevoel van veiligheid op de school in kaart wordt gebracht. Om het jaar wordt deze vragenlijst tegelijk afgenomen met het CEO, dan vullen ook ouders, medewerkers en specialisten de vragen in. Het andere jaar is de veiligheidsmonitor een losse vragenlijst enkel voor leerlingen.

 

Sinds 2020 wordt de sociale veiligheid ook gemeten bij jonge leerlingen (groep 1 tot en met 4). Bij deze groep leerlingen gaat een onderwijsassistent individueel in gesprek met de leerlingen om zo samen een aangepaste versie van de vragenlijst in te vullen. Bij alle stellingen is gebruik gemaakt van een tweepuntsantwoordschaal, met een minimale score van 1 en een maximale score van 2. Een hoge waardering op de stellingen betekent een hoge mate van sociale veiligheid en welbevinden onder de leerlingen.

 

Jonge leerlingen van de Taalkring voelen zich in hoge mate veilig op school.

Uitstroom en bestendiging

Wij houden bij naar welk niveau onze leerlingen uitstromen. Ook houden we bij of leerlingen twee jaar na het uitstromen nog steeds op dezelfde bestemming zitten (bestendiging). Deze gegevens worden jaarlijks door de Onderwijsinspectie uitgevraagd over het afgelopen schooljaar.

 

Jaarlijks stromen leerlingen uit ons onderwijs met name uit naar een andere Auris leslocatie, het regulier onderwijs of het speciaal onderwijs. Het streven is om zo veel mogelijk leerlingen, wanneer zij daaraantoe zijn, tussentijds uit te laten stromen naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) in het kader van passend onderwijs. In sommige gevallen stroomt een leerling tussentijds uit naar een andere school voor speciaal onderwijs. Een leerling kan bijvoorbeeld vanwege een verhuizing naar een andere school moeten, of er wordt geconstateerd dat de leerling beter op zijn plek is op een school voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek.

 

De Taalkring is een leslocatie van Auris en verzorgt onderwijs aan de groep 1 t/m 4. Na groep 4 stromen leerlingen altijd uit naar een andere school. Omdat dit niet het einde van de basisschoolperiode is, wordt op onze school alleen gesproken van tussentijdse uitstroom. Leerlingen uit groep 4 die ook in groep 5 nog een intensief arrangement voor cluster 2 onderwijs hebben, stromen door naar een andere Auris leslocatie in Amersfoort of Utrecht. Andere leerlingen stromen uit naar het regulier of speciaal basisonderwijs.

 

Uitstroombestemmingen

In schooljaar 2020-2021 zijn in totaal 21 leerlingen uitgestroomd naar een andere school. 9 leerlingen stroomde uit vanuit groep 4. Van deze 9 leerlingen stroomde er 6 leerlingen door naar een andere Auris SO-locatie. De overige 3 stroomde door naar speciaal onderwijs. Van 1 leerling is de uitstroombestemming onbekend in verband met emigratie. De overige 11 leerlingen stroomde tussentijds uit naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs).

 

Onze ambitie is dat 75% van de leerlingen die uitstromen uit het Auris onderwijs, uitstromen naar het regulier onderwijs. Als we corrigeren voor de leerlingen die doorstromen naar een andere Auris SO-locatie is de uitstroom 14 leerlingen waarvan 11 uitstromen naar regulier onderwijs (78%) en 3 leerlingen uitstromen naar overig speciaal onderwijs. Daarmee is onze ambitie, dat 75% van de leerlingen die tussentijds uitstromen, uitstromen naar het regulier onderwijs, ruim behaald.

*vanaf schooljaar 2020-2021 wordt het speciaal onderwijs onder verdeeld in speciaal onderwijs & andere Auris leslocaties.

 

 

Bestendiging

Tot slot hebben we in kaart gebracht of de leerlingen die in schooljaar 2019-2020 zijn uitgestroomd, op 1 oktober 2021 nog steeds op dezelfde bestemming zitten als waarnaar zij zijn uitgestroomd. Van 100% van de leerlingen (20) weten we dat zij bestendigd zijn. Wij streven naar een bestendiging van 90%, dit streven is ruim behaald.

Conclusies en actiepunten

 

Conclusies:

 

Een TOS komt vaak niet alleen.
Bij het jonge kind is vaak nog niet duidelijk of bepaalde achterstanden verklaard kunnen worden vanuit een TOS of dat er sprake is van een bredere ontwikkelingsachterstand (bijvoorbeeld een syndroom) of een gedragsprobleem. Dit betekent dat leerlingen op jonge leeftijd vaak een intensief arrangement krijgen toegewezen op basis van een vermoeden van een TOS. Dit leidt er toe dat bij een deel van de leerlingen de diagnose TOS verandert in een andere stoornis of syndroom.  Een andere vorm van speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs is dan vaak meer passend

 

Actiepunten:

 

Vanuit ons streven “Regulier onderwijs als het kan, speciaal onderwijs als het moet” blijven we opmerkzaam op mogelijkheden om leerlingen zo vroeg mogelijk uit te laten stromen naar regulier onderwijs. Dit doen we dij door:

  • Didactisch sterke leerlingen eerder laten uitstromen naar het regulier basisonderwijs met een arrangement van Auris. Een goede samenwerking met de Ambulante Dienst van Auris kan het succes van het traject vergroten.
  • Samenwerkingsverband UNITA meer betrekken bij consultatie om de onderwijsbehoeften in kaart te brengen om zo het uitstromen naar reguliere onderwijs te bespoedigen.

SCOL

Ook toetsen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen van groep 1 t/m 8 met behulp van SCOL. Dit is een vragenlijst die de leraar per kind invult. We onderzoeken of de kinderen prettig in de groep functioneren. Daarnaast onderzoeken we de relatie tussen de leraar en het kind en de kinderen onderling. Ook het gevoel van veiligheid dat kinderen binnen de school en groep ervaren wordt onderzocht. We bespreken de uitkomsten van de SCOL tweemaal per jaar binnen het team.

 

SCOL staat voor Sociale Competentie Observatielijst.

Inspectie

De onderwijsinspectie doet eens in de vier jaar een uitgebreid onderzoek bij het bestuur en de scholen van Auris. Hiermee onderzoeken ze of alle leerlingen onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit. En of scholen voldoen aan de wet- en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben. De onderwijsbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk en daarom doet de inspectie een uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur.

 

In 2019 is de Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep voor het laatst beoordeeld. De kwaliteit van het onderwijs is beoordeeld met een voldoende. Het laatste rapport is te vinden op  de website van de onderwijsinspectie (zoek op ‘Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep’). Op deze pagina zijn ook de specifieke resultaten per school te vinden.

 

Meer informatie over de onderzoeken van de inspectie is te vinden op de  website van de onderwijsinspectie.

Leeropbrengsten

Elke twee jaar doet Auris een onderzoek bij al haar scholen naar de leeropbrengsten. De leeropbrengsten worden in kaart gebracht door te kijken naar de scores die leerlingen halen voor technisch lezen (LDM), begrijpend lezen (LBL), spelling (LSP), rekenen-wiskunde (LRA) en woordenschat (PEA). De resultaten worden vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren en het gemiddelde van Auris.

 

De open lijn laat het gemiddelde resultaat van alle Auris-scholen zien, de dichte lijn geeft de resultaten van 2018 weer. Auris is momenteel bezig met het herontwerpen van het leeropbrengsten onderzoek.

De resultaten van Auris De Taalkring zijn allemaal boven het gemiddelde van Auris. Echter is voor veel vakken wel een daling in de resultaten te zien. Voor technisch lezen en spelling worden nieuwe methodes ingezet: Zo Leren Kinderen Lezen en Spellen (ZLKLS) en Staal. Voor rekenen is voornamelijk ingezet op talige rekenproblemen. Door de methode Met Sprongen Vooruit in te zetten verwachten we dat de resultaten verbeteren.

Interne audits

Minimaal elke vier jaar vindt een interne audit op de school plaats. Het auditteam komt dan langs op de school en onderzoekt of de school werkt volgens de goede procedures.

 

De laatste interne audit vond plaats in 2016. Uit het interne audit verslag blijkt dat de school op de meeste punten voldoende scoort. Ten tijde van de audit bleek op het gebied van veiligheid ruimte te zijn voor verbetering. Zo is er na de audit een aanspreekpersoon pesten aangesteld en zijn andere maatregelen genomen om te voldoen aan het kader.

Professionalisering

De ontwikkeling van onze medewerkers staat niet stil. Intern organiseren wij verschillende trainingen. Daarnaast nemen onze medewerkers ook actief deel aan diverse externe cursussen en opleidingen zoals ‘Met sprongen vooruit’, TOP-expertise, NmG 1 en 2, Met Woorden in de Weer en opleidingen en cursussen die aansluiten bij het vakgebied of de belangstelling van het teamlid.