Kwaliteit

De kwaliteit van onze school wordt bepaald door verschillende aspecten. Al deze aspecten zijn even belangrijk en vormen samen onze kwaliteitszorg. Door op een onderdeel te klikken vindt u meer informatie over waar we staan, wat onze ambities zijn en hoe we daar willen komen. Onze plannen en ambities komen ook terug in het schoolplan.

Cliëntervaringsonderzoek (CEO)

Om de tevredenheid van ouders, leerlingen, medewerkers (bv. leraren, leraarondersteuners) en onze specialisten (bv. logopedisten, orthopedagogen) in kaart te brengen, wordt elke twee jaar het cliëntervaringsonderzoek (CEO) afgenomen.

 

Alle medewerkers, specialisten en ouders ontvangen digitaal een vragenlijst met vragen over ons onderwijs. Onderwerpen waar vragen over gesteld worden zijn: onderwijs, begeleiding, ontwikkelingsperspectief, veiligheid, sociale veiligheid, communicatie, ouderbetrokkenheid en procedures. De beste beoordeling die gegeven kan worden is een 4, de minste beoordeling is een 1. Hieronder zijn de resultaten van het CEO van 2019 te zien.

Na afloop van het onderzoek organiseren wij een stakeholderreview. Dit is een gesprek waarbij de teamleiding van de school in contact komt met de medewerkers, specialisten en ouders om de resultaten te bespreken. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald waar de school staat, waar we willen staan en hoe we daar komen.

 

De sfeer op de school wordt goed beoordeeld, zo gaan leerlingen graag naar school en voelen zij zich veilig. Naar aanleiding van het CEO in 2016 zijn een aantal actiepunten opgesteld. Zo is er een schrijfwijzer gemaakt voor het team voor het schrijven van de OPP’s. De procedures binnen de zorgstructuur zijn ook opnieuw beschreven en vastgelegd voor de medewerkers. Ondanks deze acties, blijft het OPP een punt van aandacht.

 

De Kanjertraining een prominentere plek gekregen binnen de leerlijn sociaal-emotionele ontwikkeling. De pleinregels zijn vastgesteld en het aantal pleinwachten is uitgebreid. Al deze acties zijn voortgekomen uit het onderzoek van 2016. De veiligheid is tijdens het onderzoek van 2018 dan ook positiever beoordeeld dan in 2016.

 

Tot slot is in de laatste twee jaar gestart met ‘omgekeerde oudergesprekken’. Zowel uit het team van de school en van de ouders komen positieve geluiden over deze verandering.

 

Naar aanleiding van het onderzoek in 2018 zijn nieuwe actiepunten geformuleerd:

  • In het jaarplan blijft het OPP een onderwerp. Op teamniveau en in samenspraak met ouders wordt een plan gemaakt over hoe ouders beter geïnformeerd kunnen worden over de ontwikkeling van hun kind.
  • In het jaarplan 2019-2020 krijgt ‘gebaren’ een plek. Het belang van gebaren, het gebarenkwartier en de observaties in de groep zullen hierbij naar voren komen.
  • Een (wisselende) klankbordgroep van ouders samenstellen wanneer de school onderwerpen met ouders wil bespreken.
  • Teambreed wordt besproken hoe we ons onderwijs kunnen aanpassen aan de onderwijsbehoeften van de leerling wanneer deze niet binnen het expertiseaanbod van de Taalkring past.

Veiligheidsmonitor

Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor afgenomen. De veiligheidsmonitor bestaat uit een aantal vragen voor ouders, leraren en specialisten om het gevoel van veiligheid in kaart te brengen. Om het jaar wordt deze vragenlijst tegelijk afgenomen met het CEO.

 

In 2019 is gestart met een pilot om deze vragenlijst ook bij de leerlingen van groep 1 t/m 4 af te kunnen nemen. Deze pilot is succesvol afgerond en in 2020 heeft dan ook de eerste afname bij leerlingen plaatsgevonden. Dit zal vanaf nu een jaarlijks onderdeel zijn binnen onze kwaliteitscyclus. Een onderwijsassistent gaat in gesprek met de leerlingen (individueel) om zo samen een aangepaste versie van de vragenlijst in te vullen.

 

Uitstroom en bestendiging

Jaarlijks stromen leerlingen uit ons onderwijs met name uit naar het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs of het (speciaal) voortgezet onderwijs. Het streven is om zo veel mogelijk leerlingen, wanneer zij daaraantoe zijn, tussentijds uit te laten stromen naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs).

 

Auris de Taalkring is voor leerlingen van groep 1 tot en met 4. Na groep 4 moeten leerlingen altijd uitstromen naar een andere school. Omdat dit niet het einde van de basisschoolperiode is, wordt op onze school altijd gesproken van tussentijdse uitstroom.

 

In 2018-2019 zijn in totaal 28 leerlingen uitgestroomd. Iets meer dan de helft van deze leerlingen is uitgestroomd naar het regulier onderwijs.

Daarnaast brengen we in kaart of de leerlingen die in 2017-2018 zijn uitgestroomd, op 1 oktober 2019 nog steeds op dezelfde bestemming zitten als waarnaar zij zijn uitgestroomd. Van 92% van de leerlingen (12) weten we dat zij bestendigd zijn. Wij streven naar een bestendiging van 90%, dit streven is net zoals vorig jaar, behaald.

SCOL

Ook toetsen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen van groep 1 t/m 8 met behulp van SCOL. Dit is een vragenlijst die de leraar per kind invult. We onderzoeken of de kinderen prettig in de groep functioneren. Daarnaast onderzoeken we de relatie tussen de leraar en het kind en de kinderen onderling. Ook het gevoel van veiligheid dat kinderen binnen de school en groep ervaren wordt onderzocht. We bespreken de uitkomsten van de SCOL tweemaal per jaar binnen het team.

 

SCOL staat voor Sociale Competentie Observatielijst.

Inspectie

De onderwijsinspectie kent een viertal onderzoeken. Hierover is meer informatie te vinden op de website van de onderwijsinspectie. In 2013 is onze school voor het laatst beoordeeld. De kwaliteit van het onderwijs van onze school is beoordeeld met een voldoende.

 

Daarnaast was De Taalkring onderdeel van het verificatieonderzoek 2019 van de onderwijsinspectie bij Auris. Dit rapport is eveneens te vinden op de website van de onderwijsinspectie onder Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep.

Leeropbrengsten

Elke twee jaar doet Auris een onderzoek bij al haar scholen naar de leeropbrengsten. De leeropbrengsten worden in kaart gebracht door te kijken naar de scores die leerlingen halen voor technisch lezen (LDM), begrijpend lezen (LBL), spelling (LSP), rekenen-wiskunde (LRA) en woordenschat (PEA). De resultaten worden vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren en het gemiddelde van Auris.

 

De open lijn laat het gemiddelde resultaat van alle Auris-scholen zien, de dichte lijn geeft de resultaten van Auris De Taalkring weer.

De resultaten van Auris De Taalkring zijn allemaal boven het gemiddelde van Auris. Echter is voor veel vakken wel een daling in de resultaten te zien. Voor technisch lezen en spelling worden nieuwe methodes ingezet: Zo Leren Kinderen Lezen en Spellen (ZLKLS) en Staal. Voor rekenen is voornamelijk ingezet op talige rekenproblemen. Door de methode Met Sprongen Vooruit in te zetten verwachten we dat de resultaten verbeteren.

Interne audits

Minimaal elke vier jaar vindt een interne audit op de school plaats. Het auditteam komt dan langs op de school en onderzoekt of de school werkt volgens de goede procedures.

 

De laatste interne audit vond plaats in 2016. Uit het interne audit verslag blijkt dat de school op de meeste punten voldoende scoort. Ten tijde van de audit bleek op het gebied van veiligheid ruimte te zijn voor verbetering. Zo is er na de audit een aanspreekpersoon pesten aangesteld en zijn andere maatregelen genomen om te voldoen aan het kader.

Professionalisering

De ontwikkeling van onze medewerkers staat niet stil. Intern organiseren wij verschillende trainingen. Daarnaast nemen onze medewerkers ook actief deel aan diverse externe cursussen en opleidingen zoals ‘Met sprongen vooruit’, TOP-expertise, NmG 1 en 2, Met Woorden in de Weer en opleidingen en cursussen die aansluiten bij het vakgebied of de belangstelling van het teamlid.