Leerlingenzorg en ontwikkelingsperspectief

Leerlingenzorg

Jaarlijks stellen wij per groep een groepshandelingsplan op en voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP). In deze plannen staan doelen die we willen behalen per groep en per leerling. Wij streven naar een zo hoog mogelijk eindniveau van de leerling. De leerkracht en de logopedist stellen het ontwikkelingsperspectief op. Zij doen dit op basis van dossiergegevens en de onderwijsbehoeftes van de leerling. Dit plan voeren wij na overleg met de ouders uit. Twee keer per schooljaar gaan we na of de leerling de doelen op het gebied van mondelinge taal/communicatie behalen tijdens een groepsbespreking. Wij bespreken dit met ouders. Een keer per jaar wordt het OPP geëvalueerd.

Tijdens het schooljaar bespreekt de Commissie van Leerlingzorg (CvL) het groepsplan en het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen. Dit gebeurt minimaal twee keer per jaar. Dit overleg vindt plaats in dezelfde periode als de oudergesprekken. Tijdens de oudergesprekken praten we met u over de vorderingen van de leerling op school en thuis. In de commissie van begeleiding zitten de volgende medewerkers:

  • Leerkracht,
  • logopedist,
  • orthopedagoog,
  • intern begeleider.

De orthopedagoog, de intern begeleider en de logopedist vormen een kern Commissie van Leerlingzorg (kern CvL). Ook kijken zij of gemaakte afspraken over leerlingen worden nagekomen. Soms plannen wij een apart overleg in voor een leerling. Bijvoorbeeld wanneer de ontwikkeling van een leerling anders loopt dan verwacht. Mocht uw aanwezigheid hierbij gewenst zijn, dan ontvangt u een uitnodiging voor dit gesprek. Soms maken wij ook gebruik van specialisten buiten onze school. Wij bespreken bij bijzonderheden met ouders wat wij hebben besproken over de leerling.

Ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen krijgen een uitnodiging voor een intakegesprek. Aan de hand van het OPP dat het aanmeldpunt heeft opgesteld, plaatsen wij de leerling in één van onze groepen. Wij houden een observatieperiode van zes weken aan om te kijken of de leerling in de juiste groep zit. Bij een eventuele overplaatsing naar een andere groep nemen wij contact op met de ouders.

Ontwikkelingsperspectief

Ontwikkelingsperspectief

In het groepshandelingsplan staan alle leerlijnen met leerroutekaarten. Hierin staat per vak welke doelen we willen halen met de groep. Ook staat hierin welke methodieken wij hiervoor gebruiken. Onderstaande onderwerpen staan omschreven in het individuele gedeelte van het ontwikkelingsperspectief (OPP).

  • Leren leren.
  • Spraak/Taal.
  • Communicatieve redzaamheid.
  • Sociaal emotionele ontwikkeling.
  • Didactische ontwikkeling.
  • Onderwijsbehoefte/doelen

Daarnaast is er ruimte in het OPP voor vastleggen van extra onderwijsbehoefte bij bepaalde vakken die vermeld staan op de leerroutekaarten.

Ouders/verzorgers kunnen ook aangeven waar aan gewerkt kan worden op school.

Wilt u meer weten over leerlijnen of methodieken? Klik dan op Leerlijnen of op Methodieken op de pagina ‘Onze werkwijze’.

Onze werkwijze